Středa 22. května 2024
Vložil admin on October 19, 2011

Životní prostředí1) Předsedou komise, na základě informace občanů, byla nahlášena černá skládka v oblasti Velká Klajdovka – Lesní lom. Odstranění skládky a příslušná opatření proti opakování ( instalování závory)  zajistí v součinnosti s majiteli pozemků referát životního prostředí ( místostarosta Sedláček, Mgr. Staněk ).

2) Paní XXXXX, upozornila na skutečnost, že plánované blokové čištění 31. 08. 2011 nebylo na ulici Ondráčkova  (levobřežní) prakticky provedeno. Vyšetření tohoto oznámení přislíbil pan místostarosta Sedláček. Dále bylo v diskuzi upozorněno na havarijní stav břehu Mariáského potoka v oblasti „ Pod křížkem“. Nápravu přislíbil Mgr. Staněk. Členové komise upozornili též na nepořádek v lokalitě Zetor -  středisko Asa.

3) Komise doporučuje na žádost občanů RMČ uložit ÚMČ Brno – Líšeň opravu dvou funkčních studní na ulici Ondráčkova (spodní část).
       
4) Komise nedoporučuje realizaci sběrného střediska, dle projektu firmy Sita, financovaného z úrovně městské části. Pořizovací náklady ( 330 000 Kč ) a hlavně provozní měsíční náklady (160 000 Kč) jsou pro Líšeň neúnosné. V této souvislosti je nutné připomenout, že zřizovatelem sběrných středisek je město Brno.

5) Předseda komise požádal Mgr. Staňka, aby zahájil jednání s Českým hydrometeorologickým ústavem o možnosti využívání jejich výsledku měření emisí pro městskou část, ve stanici na ZŠ Horníkova.

6) Komise doporučuje RMČ uložit panu místostarostovi  Sedláčkovi vést jednání s ekologickými sdruženími ( Duha, Arnika, atd. ) o možnosti osvěty pro veřejnost v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.

Hlasování –bod- 3, 4, 6 :   Pro - 4      ( přítomno – 4 )
            
Příloha : prezenční listina

Vypracoval předseda komise –  Košulič Václav                   25. 09. 2011

Kategorie: 

Komentáře

Dobrý den!
Bydlím v Líšni poměrně krátce, ale asi i díky tomu mám pohled na ni nezatížený subjektivními pocity dlouholetého obyvatele - proč to říkám?
Je pro mě zarážející, jak často jsou v Líšni čištěny ulice (a odtahovány auta), je sekána tráva či sešrotováno listí! Příjde vám normální čistit ulice několikrát za sebou v poměrně krátkých časových intervalech, často v nevhodné roční období (např. můj aktuální poznatek z čištění ulic v říjnu, kdy listí ze stromů, rozjeté kaštany apod. se dále usazovaly na ulicích a další polovina zůstávala na stromech, a přesto čistící stroje čistily něco, co odpoledne bylo v původním stavu - jaká je to efektivita práce?)? Sekání trávy nonstop dokola, že tu je kolem téměř green jako na golfovém hřišti a sbírání listí, jehož kamarádi ze stromu hned vzápětí dorazí opět na jejich místo na zemi a stav bude opět původní - s listím? Kdo zajišťuje tyto práce, na kolik tyto práce příjdou?
Nemám nic proti udržování pořádku - v rozumné míře a na správných místech ve správný čas. Místo neustálého sekání trávy, čištění ulic a nesmyslného sbírání listí bych požadovala úklid odhozených odpadků ( v trávě rokle, u stromů a mezi keři, u cest apod.), které se hromadí a v tomto roční období na nás opět vykouknou, neboť už je nebude krýt okolní zeleň. Uvědomuji si, že to je nepořádek po občanech, ale co se dá dělat - chyťte je při odhodu odpadků a dejte jim věřejně prospěšné práce v podobě úklidu po ostatních odhazovačích...
A k úklidu volně pohozených odpadů bych přidala i požadavek nad dohledem (městká policie?), příp, zvýšením (existuje vůbec?) postihu pro pejskaře, kteří po svých mazlíčcích neuklízí výkaly. Poslední dobou mám téměř fobii, jestli domů příjdu s nějakou památkou - v podobě psího hovínka - domů nebo to ve zdraví, bez zápachu a nechutného čištění bot zvládnu. Je hrůza, že zeleň je celá prokálená (na to jsou alespoň dobré ty sekačky, že to jednou za čas pěkně rozmetají do všech stran a lehce se to zkompostuje) a chodníky bohužel často také! Kudy má člověk chodit a co děti? Mají si kde hrát? (Bez psích ovínek?)
Takže úklid ano, ale chtělo by změnit postoj ke způsobu a obsahu jeho provádění.
Budu ráda, pokud mé postřehy využijete.
S pozdravem
teo

Dobrý den, na začátek mi dovolte obecné konstatování. V současné době se provádí úklid a údržba na základě platných smluv, který byly podepsány v roce 2003 a obsahují např. blokové čištění 4x ročně, sekání trávy 4x ročně, vysypávání odpadkových košů 2x týdně, koše na psí exkrementy 1x týdně, apod. Termíny blokového čistění naleznete zde: http://www.vlisni.cz/zpravy-z-radnice/terminy-blokoveho-cisteni-v-lisni-...
Protože si uvědomujeme některé nedostatky, které zde i popisujete, rozhodli jsme se provést úpravu stávajících smluv nebo vypsat nové výběrové řízení, kdy chceme odstranit popisované nedostatky. V současné době provádíme pasportizaci komunikací, prostor veřejně zeleně atd. V rámci nových smluv bude kladen důraz především na častější úklid veřejných ploch od volně pohozených odpadků. Samozřejmě pokud to bude možné a vhodné, budeme využívat i veřejně prospěšných prací.

Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Dobrý den!
Děkuji, že jste mé připomínky vyslechl, ale přiznám se, že už doslova hořím nedočkavostí, aby dané postřehy byly realizovány. Nevím, v jakém časovém horizontu plánujete změnu v přístupu (smlouvy, realizace prací apod.- jaký je stanoven oficiální termín?) k výše uvedeným ožehavým projevům lidské "bordelizace" (psí výkaly, volně pohazené odpadky apod.), ale tímto vás chci požádat o urychlení potřebných rozhodnutí, aby zmiňovaná bordelizace byla zastavena. Při mé každodenní cestě se potkávám s kily a kily psích výkalů a myslím si, že nepřeháním, pokud řeknu, že s tuny odpadků, jejichž množství dosahuje snad nejnechutnější velikost v líšeňské rokli a to jak kolem cesty protínajíící rokli od tram zastávky k MŠ Radost (to mají děti pěkné místo pro procházky! rodiče, aby se při cestě z či do MŠ báli o své dítě, aby se jim nezranilo v trávě u cesty (prázdné obaly od potravin a nápojů, staré lyže, rozbitá tiskárna, papíry, igelity, roztrhaný batoh, použitá injekční stříkačka či kondom - jmenuji pouze pro ilustraci , tím by výčet nekončil) chtějíce se v dobré víře hrát třeba na honěnou nebo si jen trhnout vzrostlé stéblo trávy!), tak i mimo zpevněnou cestu, ale také neuvěřitelné množství odpadků se skrývá pod stromy a podrostu, který se šplhá po úbočí rokle až k obytným domům. Vím, že v novém územním plánu Brna byla snahu o změnu vzhledu a využití rokle, ale do té doby (nastane-li vůbec!), než dojde k případné realizaci úprav k lepšímu, nebylo by vhodné udržovat i tuto oblast a její okolí v dobrém pořádku. Nemluvě o tom, že u cesty napříč roklí chybí veřejné osvětlení, ačkoliv děti s rodiči se vracejí z MŠ po západu slunce, což zde znamená potmě. A já, jakožto žena, ale i kdykoliv jiný na mém místě, kdo nejde ve skupince, se také určitě necítí zrovna bezpečně (ať už z důvodu obavy z přepadení či zlomení si nohy na cestě, kde nejde vidět na krok).
Tímto vás žádám o urgenci v řešení výše uvedených problematických bodů a sdělení, jaký bude další vývoj situace. Děkuji. S pozdravem a přáním všeho dobrého.
teo

Dobrý den,

pocity máme asi podobné, také netrpělivě očekávám moment, kdy budeme schopni vypsat nové výběrové řízení a s tím spojené další úkony. Abych uvedl reálný termín, myslím, že to bude konec března. Nechci se dlouze rozepisovat proč až v březnu, ale věřte, že rychleji to prostě nejde. Nicméně než k tomuto momentu dojde, respektive než pocítíme jeho dopad, tak máme snad částečné řešení. Tím by mohlo být využití institutu veřejné služby, který vznikl od 1.1.2012. Již jsme oslovili místně příslušný úřad práce s žádostí o podpis smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby. Zde jsme jako úřad a případný organizátor připraveni. Momentálně to závisí na rychlosti ÚP.
Co se týče revitalizace "Rokle", tak žádost o dotaci z fondů EU je samozřejmě podána již delší dobu. V tuto chvíli mám informaci, že sice od ministerstva životního prostředí a potažmo EU ještě nepadlo definitivní rozhodnutí, nicméně na základě dostupných informací již magistrát města Brna (což bude v našem případě realizátor akce, protože investiční akce nad 15 mil. Kč musí vykonávat MMB a nemůže MČ) začal připravovat výzvu na výběrové řízení. Jinými slovy předpokládám výběr zhotovitele v létě 2012 a z důvodů možnosti provádění prací pouze v době vegetačního klidu, realizaci začínající někdy v listopadu 2012.

Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Vážená paní,

Vaše připomínky, a podle mne rozumné podněty, přepošlu s doporučením Komise životního prostředí těm, co mají výkonnou pravomoc toto řešit, to je pan místostarosta Sedláček a pan Mgr. Staněk, referent ŽP, případně RMČ Brno - Líšeň. Připomínám, že komise jsou poradním orgánem RMČ bez výkonné pravomoci.

S úctou zdraví Košulič Václav