Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on April 11, 2016
Lokalita Novolíšeňská v roce 2015 (zdroj: vlisni.cz)

V předchozím článku, který naleznete zde, jsem se zaměřil nejen na proběhlou veřejnou debatu, ale i na lokalitu v oblasti Kostelíčku. V Líšni je ovšem více lokalit, na kterých se plánuje masivní výstavba.

Ještě intenzivnější zástavba při Novolíšeňské

Na nedávné veřejné debatě se také bouřlivě diskutoval záměr investora postavit při ulici Novolíšeňská 250 – 300 bytových jednotek a jeho žádost o navýšení IPP na jeho pozemku. Investor plánuje výstavbu až pěti desetipatrových bytových domů, které zastíní území okolo ulic Molákova, Klajdovská, Chmelnice, Kubelíkova, Střelnice a Šimáčkova.Právě tato žádost je také součásti souboru 44 (návrh B36/15-I).

Nicméně není pro danou oblast jediná. Návrhy B34/14-I a B38/14-I se zaměřují na relativně malý kousek veřejné zeleně se kterým zde územní plán počítá. Je to jediná plocha veřejné zeleně v této oblasti. Oba návrhy počítají s nahrazením zeleně zástavbou a dohromady zahrnují celou plochu zeleně. Pokud oba projdou tato plocha veřejné zeleně z územního plánu definitivně zmizí.

lokalita Novolíšeňská

Nové domy okolo hřbitova

Dalších několik návrhů (B40/15-II, B76/15-II a B37/14-I) je soustředěno v okolí Líšeňského hřbitova. V maximální variantě by se v této oblasti rozšířila zástavba až na samou hranici CHKO Moravský Kras a obklopila by hřbitov ze všech stran.

Okolí hřbitova sice není ani krajinnou dominantou a je i relativně dobře dopravně dostupné. Na druhou stranu se jedná o nejvzdálenější část Líšně a tím i o jednu z nejvzdálenějších částí Brna. Nejspíš proto zde byl hřbitov umístěn.

Je proto otázkou, zda je nezbytné rozšiřovat Brněnskou zástavbu i do tak vzdálených míst. Nejsou blíže středu města jiná místa, kde se dá stavět? Co třeba oblasti na rozmezí jednotlivých městských částí? Tam už není žádný volný pozemek? Co třeba plochy mezi Líšní a Slatinou, Židenicemi a Vinohrady?

 

lokalita okolí hřibitova

Balík obsahuje i celou řadu dalších návrhů na rozšíření zástavby. Snad nejneuvěřitelnější je návrh B36/14-I požadující výstavbu rodinných domů na lesním pozemku v bezprostřední blízkosti obce Podolí. Pozemek ani nesousedí se zastavěným územím obce.

Pokud budou všechny navrhované změny přijaty, bude to znamenat výstavbu dalších desítek (možná stovek) bytových jednotek na úkor další volné krajiny a zeleně.

Tyto projednávané změny nám připadají pro Líšeň dost zásadní, požádali jsme proto o vyjádření náměstka primátora pro územní plánování a rozvoj Mgr. Martina Andera, Ph.D.:

"Aktuálně projednávaný 44. soubor změn územního plánu je v této chvíli souhrnem všeho, s čím se v posledním roce majitelé pozemků a investoři na město Brno obrátili formou žádostí. Žádný z kritizovaných záměrů změn územního plánu, které požadují rozšířit plochy pro intenzivní zástavbu v Líšni, není navrhován městem Brnem, úředníky odboru územního plánování magistrátu ani městskou částí Líšeň. Všechno jsou to návrhy soukromých subjektů. Podle zákona musí být o těchto návrzích rozhodnuto Zastupitelstvem města Brna.  A to bude rozhodovat na základě doporučení, které mu dá Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Nyní jsme tedy ve fázi projednávání záměru pořízení těchto změn a magistrát požádal městské části, aby do 31. 5. 2016 tyto záměry projednaly na svých zastupitelstvech a doporučili Zastupitelstvu města Brna, zda záměr zamítnout, či ho dále prověřovat. Občané se tedy nyní mohou obracet na své zástupce na městské části, aby nepřijatelné změny nedoporučili pořizovat (a tím je hned v počátku procesu zamítnout). Předpokládám, že prakticky všechny v článku kritizované záměry budou zastupiteli městské části odmítnuty a stejně se pak k celé věci postaví i Zastupitelstvo města Brna."

Martin Ander tedy naše obavy mírní. Na druhou stranu je evidentní, že právě nyní je ta správná příležitost jasně vyjádřit svůj názor na jednotlivé záměry a žádat od volených zástupců, aby se názorem občanů řídili. Myslím, že už nyní je v Líšni dostatek stavebních ploch a není třeba je dále rozšiřovat.

Michal Sadílek

Kategorie: 

Komentáře

Návrhy B34/14-I a B38/14-I se zaměřují na relativně malý kousek veřejné zeleně .

Mám dotaz, Michale, kdo návrhy podal ? není to snad tajný, ne ? Impera, Habrcool ?
Dík za odpověď.

P. Cendelíne, změny podali vlastníci pozemků (na Habrcol to de facto přešlo z původní majitelky), vše najdete na OÚPR MMB.

jo, jo, dík, zkoukl jsem to, ty " ostatní" myslím znám

Vážení spoluobčané,
je trochu s podivem, že k některým změnám Územního plánu města Brna již samospráva MČ Brno-Líšeň dávalo své nesouhlasné stanovisko a ty stejné změny Územního plánu města Brna se neustále vracejí k projednání pod jiným číslem změny a v jiném souboru změn Územního plánu města Brna.

Rád bych reagoval na částečně zavádějící články pana Michala Sadílka k problematice změn Územního plánu města Brna, který nedohledal veškeré volně dostupné podklady k jednotlivým změnám, např. zadání změn anebo dřívější usnesení samosprávy MČ Brno-Líšeň. Nicméně si vážím jeho práce, avšak je třeba věci uvádět přesně v zákonném kontextu, aby nevznikaly dezinterpretace a nesprávné dojmy, které poškozují naši snahu ve vedení Líšně.

Na zasedání Rady MČ Brno-Líšeň konané dne 20. 4. 2016 byly vydány 3 usnesení k jednotlivým souborům změn Územního plánu města Brna.
Změny Územního plánu města Brna:
- 40. soubor změn – zveřejnění ZÁMĚRU
- 44. soubor změn – zveřejnění návrhů na pořízení změn
- 43. soubor změn – projednání návrhu ZADÁNÍ změn
Tato usnesení Rady městské části Brno-Líšeň budou v nejbližší době odeslány na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje.
Usnesení ke všem souborům změn Územního plánu města Brna je možné dohledat na webových stránkách MČ Brno-Líšeň.

Rád bych zveřejnil zadání změn a vyjádření, či připomínky MČ Brno-Líšeň k některým důležitým změnám, alespoň z mého pohledu, které jsou umístěny v jednotlivých souborech změn Územního plánu města Brna.
Ve 40. souboru změn mně zaujaly dvě změny:
1) B5/14-CM (bez grafiky)
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, celoměstská změna
Vypuštění limitů využití území z textové a grafické části ÚPmB
Duplicita, pořizuje se jako změna AB188/15-0 (43. soubor)
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
- Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 25. 6. 2015 k záměru na pořízení dílčích změn ÚPmB - 43. soubor
nesouhlasí s číslem změny AB188/15-0, vypuštěním limitů využití území v textové a grafické části ÚPmB z důvodu uvedeného v tabulkovém stanovisku MČ Brno-Líšeň, o str.č. 1-9, které je nedílnou součástí usnesení MČ BRNO-Líšeň a záměru na pořízení změn textové části ÚPmB – 43. soubor.
Dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 16 Změna územního plánu se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu.
Limity využití území jsou součástí výkresu Územního plánu města Brna, Plán využití území - nelze je tedy vypustit.

2) B6/14-CM (bez grafiky)
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, celoměstská změna
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vč. předkupních práv
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – souhlasit a zároveň doplnit veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření do grafické části ÚPmB.
Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti:
(3) Grafická část územního plánu obsahuje:
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Ve 44. souboru změn bych rád upozornil na dílčí změny:
1) B18/13-I a B34/15-I
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Podlesná
Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
- Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 19. 5. 2011 – zrušit lokalitu
Připomínky starosty MČ Brno-Líšeň k návrhu změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ z data 22. 7. 2013 – potvrzuji zařazení změny ze ZPF – IR na BR
- Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 19. 9. 2013 – bere na vědomí znění připomínek
- Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 17. 12. 2013
nesouhlasí se zařazením do souboru změn ÚPmB 2013-I, pozemek p.č. 3872/1 v k.ú. Líšeň z funkční plochy zemědělský půdní fond (ZPF) na plochy pro bydlení (B), z důvodu neexistujícího dopravního napojení vymezeného vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
- Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 25. 6. 2015 k záměrům na pořízení změn Územního plánu města Brna – 43. soubor
nesouhlasí s číslem změny B74/15-0

2) B37/15-I
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, ul. Kniesova
Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení a napojení lokality na ul. Šimáčkovu.
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
Lokalita nemá vyřešené dopravní napojení
- Ulice Podhorní je celá zastavěná.
- Ulice Kniesova v daném místě zastavěna.
Dle ust. § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění - Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

3) B36/15-I
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská, ul. Novolíšeňská
Prověřit možnost navýšení hodnoty IPP 0,5 a 0,6 v plochách pro bydlení až o 20%.
Koordinovat se změnou AB11/15-CM (42. soubor), ve znění schváleného záměru.
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
- Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 10. 9. 2015
nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 5049/24, 5049/96 v k.ú. Líšeň, v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská – Houbařská do souboru změn ÚPmB 2015 – 42. soubor – celoměstské změny pod číslem AB 11/15-CM – Míra stavebního využití v návrhových plochách.

4) B34/14-I a B38/14-I
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská
Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
- Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 25. 9. 2014
nesouhlasí s navrženou změnou využití území u pozemků p.č. 5093/4, 5093/5, 5093/7, 5049/38, 5049/39 a 5094/3 v k.ú. Líšeň, z ploch ostatní městské zeleně a krajinné zeleně všeobecné na plochy bydlení, do doby zpracování územní studie Novolíšeňská – území vymezené ulicemi Novolíšeňská – Houbařská, která prověří aktuální zastavěnost pozemků, doporučí obslužnost území a trasy technické infrastruktury.
Dále také není znám záměr výstavby jednotlivých vlastníků pozemků v této lokalitě a z tohoto důvodu není zatím známo řešení dopravní a technické infrastruktury a hlavně nejsou vyřešeny odtokové poměry v lokalitě.
Zde bych rád upozornil, že tvrzení pana Sadílka, že „Je to jediná plocha veřejné zeleně v této oblasti“, je díky složité problematice územního plánování nepravdivé. Dle velikosti lokality vzniknou naopak nové plochy veřejných prostranství, dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 7 Plochy veřejných prostranství, odst. 2) Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

5) B37/14-I
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, nad hřbitovem
Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení při ul. Šimáčkova a realizace pěstitelské zahrady.
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – souhlasit z důvodu
- Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 26. 6. 2014
souhlasí se zařazením změny využití části pozemku p.č. 5318/1 v k.ú. Líšeň do 38. souboru změny ÚPmB – I. a to ze stávajícího zařazení (ZPF) zemědělský půdní fond na návrhovou plochu pro bydlení (BR) o výměře cca 0,42 ha s tím, že zbývající část navazující na ZH (rezervu plochy pro hřbitov) bude zařazena do ZPF –IR o výměře cca 1 ha (zemědělský půdní fond s plochou pro individuální rekreace), dle přiloženého nákresu se zachováním zbývající plochy pozemku – východní části ve využití ZPF o výměře cca 7.895 ha – zemědělský půdní fond.
Jak je patrno z usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, by z celkové plochy pozemku 9,3150 ha bylo pouze cca 0,42 ha převedeno do návrhových ploch pro bydlení. Není tedy pravda a rád bych zde vyvrátil tvrzení pana Sadílka, že v okolí hřbitova by mělo dojít k maximální výstavbě až na samou hranici CHKO Moravský kras a obklopila by hřbitov ze všech stran. K možné výstavbě by po schválení změny Územního plánu města Brna mohlo dojít pouze v části pozemku podél ulice Šimáčkova.

6) B76/15-II
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, nad hřbitovem
Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace veřejného ekologického pohřebiště "Les vzpomínek".
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
- Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 26. 6. 2014
souhlasí se zařazením změny využití části pozemku p.č. 5318/1 v k.ú. Líšeň do 38. souboru změny ÚPmB – I. a to ze stávajícího zařazení (ZPF) zemědělský půdní fond na návrhovou plochu pro bydlení (BR) o výměře cca 0,42 ha s tím, že zbývající část navazující na ZH (rezervu plochy pro hřbitov) bude zařazena do ZPF –IR o výměře cca 1 ha (zemědělský půdní fond s plochou pro individuální rekreace), dle přiloženého nákresu se zachováním zbývající plochy pozemku – východní části ve využití ZPF o výměře cca 7.895 ha – zemědělský půdní fond.

7) B36/14-I
MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Podolská, naproti budově č.p. 1838
Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu pro rodinné bydlení.
Rada MČ Brno-Líšeň konaná dne 20. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Líšeň – nesouhlasit z důvodů:
- Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 26. 6. 2014
nesouhlasí s navrženou změnou využití území u pozemku p.č. 4030 v k.ú. Líšeň, v současně platném ÚPmB zařazeném v KV – stabilizovaná krajinná zeleň všeobecná na zařazení do ploch BC – bydlení čistého z důvodu umístění pozemku v biocentru územního systému ekologické stability a záplavovém území Říčka.

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň se vyjádří ke změnám Územního plánu města Brna v nejbližším možném termínu 26. 5. 2016.
Musím zde poukázat na to, že žádost k připomínkám Zadání změn - 43. souboru zaslaná Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje obdržela městská část 1. 4. 2016 s termínem k uplatnění připomínek do 6. 5. 2016.

Záleží ovšem na Zastupitelstvu města Brna, zda připomínky samosprávy MČ Brno-Líšeň zohlední ve svém rozhodování. Protože závěrečné slovo, jestli změna Územního plánu bude pořízena je na Zastupitelstvu města Brna a již se samosprávě MČ Brno-Líšeň stalo, že i když se změnou Územního plánu nesouhlasila, tak Zastupitelstva města Brna její názor nerespektovalo a změna se i nadále pořizuje.
Zde nastává otázka, kdo tedy vlastně o pořízení jednotlivých změn Územního plánu města Brna rozhoduje.

Děkuji Vám za pozornost

Břetislav Štefan,
Starosta MČ Brno-Líšeň

IPP 0,5-0,6 dává opravdu možnost variantě postavení 5 jedenáctipodlažních domů na ploše 40 000 m2 , z celé plochy 4 hektarů musí být dle IPP zstavěno 5 % území, tzn. že obava o nedostatek zeleně je lichá

ovšem navýšení IPP o 20 % to už je domů jedenáctipodlažních ne 5 ale 6

nechápu , jak to před dvaceti lety s tou zelení mysleli, ale to asi nikdo , jinak když vkročím za barákem, Velká Klajdovka, Habří do lesa tak můžu jít den, do Blanska či Vyškova a pořád budu v lese, asi tak, přátelé

tak nevím, jak to zastupitelstva myslí s dopravní obslužností lokolity Novolíšeňská-Houbařská, když Odbor dopravy MmB stanovil dne 25.9.2015 Brněnským komunikacím realizaci opatření pro cyklisty, jímž se stávající čtyřproudá komunikace zúží na jeden jízdní pruh v každém směru.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.