Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 01, 2016
Lokalita Novolíšeňská - Kubelíkova (foto: Andrea Fischerová)

Milí Líšňáci, věříme, že jste prožili báječné léto, úžasnou dovolenou plnou pohody nebo dobrodružství a zejména nabrali síly do nového školního roku.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení ve spolupráci se spolkem Líšeň sobě požádal v květnu  zastupitele o vyjádření k plánované výstavbě, s cílem zjistit jaké jsou možnosti řešení a zejména jakou výstavbu naši volení zastupitelé v městské části podporují.

Pan starosta požádal příslušné odbory MMB o stanovisko k možnosti pořízení regulačního plánu a snížení hodnoty IPP v této lokalitě, tyto odpovědi však byly zamítavé a byly zveřejněny na webových stránkách MČ Líšeň. K našemu dopisu podanému na zastupitelstvu dne 24. 5. 2016 oficiální stanovisko zatím nemáme. Žádost, zveřejněná také zde na portále dne 3. 6. 2016,  obsahovala další body, a to např. jaký typ zástavby chtějí zastupitelé na území naší městské části podporovat, zda-li si přejí zachování stávajícího rázu krajiny, podoby horizontu i pohledových dominant nebo zajištění odpovídající kapacity veřejné infrastruktury.

Tímto děkujeme všem zastupitelům, kteří se podílejí na hledání řešení v této věci, za jejich podporu, aktivní přístup a práci pro obyvatele dotčené lokality a věříme, že jim i nadále zachovají svoji přízeň.  

Dne 18. 7. 2016 se uskutečnila na půdě radnice schůzka s developerem. Setkání zorganizoval a zajistil pan starosta. Na půdě radnice se sešli zástupci Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, Líšeň sobě, pan starosta a někteří obyvatelé sousedících pozemků a zastupitelé MČ Líšeň. Na podzim chystáme veřejnou debatu, jejíž termín bude včas upřesněn.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zástupcům developera, za účast na této schůzce, za první krok do prostoru občanské společnosti Líšně, na jejímž rozvoji se bude podílet a věříme, že i další jeho kroky budou stejně vstřícné.

Developer představil ideové studie zástavby předmětné lokality vysokopodlažními domy. V první studii uvažuje se třemi 10 podlažními domy a v druhé variantě se šesti 6 podlažními domy v jedné části pozemku, s tím, že druhou část pozemku si ponechá jako rezervu pro další, budoucí výstavbu bytových domů. V dolní části pozemku plánuje výstavbu cca 25 rodinných domů. Plán o využití rezervy ani parametry nebyli developerem upřesněny, jejich využití a podoba se bude v budoucnu odvíjet v závislosti na možnostech čerpání zbytku IPP.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení ve spolupráci se spolkem Líšeň sobě na předmětném jednání předali developerovi svoje stanovisko, které nyní předkládáme i Vám.

Stanovisko k výstavbě v Městské části Brno – Líšeň v lokalitě Novolíšeňská – Houbařská

Úvodem nám prosím dovolte poděkovat všem zúčastněným stranám za společné jednání, snahu a věnovaný čas.

Plně respektujeme investora jako svého partnera a souseda, stejně jako jeho nezpochybnitelné právo na podnikatelský záměr v této oblasti. Nechceme bránit rozvoji této lokality ani novým lidem, našim budoucím sousedům a přátelům, najít si u nás, v Líšni, svůj domov. Věříme, že stejný respekt, sousedství a vztah k právu vůči obyvatelům této části Líšně a Líšni samotné pociťuje náš partner, v plné míře si uvědomuje, že svým jednáním trvale zasáhne do rázu krajiny a pohody bydlení i života líšeňských obyvatel a bude tak činit zodpovědně a pouze poctivě.

Naší snahou a cílem je vyvolat diskuzi, zapojit investora, jako významného souseda, do života Líšně a pomoci realizovat takový developerský projekt, jenž zachová ráz krajiny, umožní rozvoj této lokality, zachová nebo zvýší pohodu bydlení pro Líšňáky a také zajistí úspěšné naplnění  podnikatelského záměru pro investora.

Naše stanoviska k výstavbě:

 • respektování a zachování stávajícího krajinného rázu, a to výstavbou maximálně čtyřpodlažních bytových domů v horní polovině pozemku a rodinných domů v jeho dolní části. Tento ráz a výšku bytových domů určila nejbližší okolní výstavba. Z jedné strany nová, moderní výstavba bytových domů na ulici Podbělové. Ze strany druhé dnes již historická, socialistická výstavba čtyřpodlažních panelových domů na ulicích např. Svánovského a Kosíkova, které nelze upřít snahu respektovat a zajistit nenásilný přechod od bytových domů k rodinným domům původní staré Líšně, a která ulici Novolíšeňskou tak určila jako dělící stavební výškovou čáru i počet pater bytových domů,
 • nepřekročení stanoveného indexu podlažních ploch,
 • zajištění nenásilného přechodu mezi bytovými domy a rodinnými domky, citlivého navázání a prolnutí se stávající zástavbou původní staré Líšně,
 • nenarušení výškové a stavební hladiny lokality, i celé staré Líšně jako celku,
 • zachování pohledových bodů na symbol patriotismu Líšně, a to Kostelíček,
 • respektování  stávající podoby horizontu a jeho ochranu. Je nepřípustné, aby horizont staré Líšně tvořily výškové budovy,
 • aktivní ochrana životního prostředí a ZPF,
 • zajištění maximálního podílu veřejných zelených ploch na dotčených pozemcích, zabezpečujících zdravé mikroklima, např. zelené střechy, zabezpečení parkovacích ploch v objektech apod. a z toho plynoucí minimální podíl betonových ploch,
 • respektování a zachování geologických a  hydrologických poměrů v lokalitě,
 • zajištění, a to v plné míře ze strany investora, zákonných a reálných kapacit veřejné infrastruktury, včetně souvisejících parametrů, s ohledem na např. druh i umístění:

◦     dopravní infrastruktury, kde dojde k navýšení potřeb např. provozu a parkování automobilů i alternativní dopravy (cyklistika),

◦     technické infrastruktury, jako např. vodovodní a kanalizační síť nebo zařízení pro hospodaření s odpady,

◦     občanského vybavení, např. pro zdravotní a sociální péči, kulturní a sportovní zařízení, veřejné prostranství a zeleň, odpočinkové a rekreační zóny, aby byly ve všech směrech pokryty potřeby nových obyvatel Líšně, tedy obyvatel a uživatelů nově plánovaných bytových i nebytových kapacit developerského projektu. Pokrytím těchto potřeb bude zachována mimo jiné i pohoda bydlení stávajících i nových obyvatel Líšně a nedojde tak k souvisejícím problematickým situacím. Jako spolek věříme, že tyto zájmy líšeňských občanů bude ze svého statutu hájit vedení městské části, zajistí, z její strany možné, potřebné záležitosti a bude v této věci garantem. Věříme, že zde můžeme realizovat první krok spolupráce investora a obyvatel Líšně, 

 • dovolujeme si Vás tímto vyzvat, aby jste představili svůj projekt ve všech fázích příprav líšeňské veřejnosti a účastnili se komunitních i veřejných debat. Tímto svým přístupem podpoříte rozvoj občanské společnosti a budete její součástí.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z. s.
Členové výboru - Bc. Andrea Fischerová, v.r., Ing. Leoš Janíček, v.r.

 

Milí Líšňáci,

pokud máte k této záležitosti jakékoliv dotazy, připomínky či návrhy, jsme tomu velice rádi, protože Vás tato problematika a Líšeň zajímá! Kontaktujte nás prosím na e-mailu lisen.pohodabydleni@gmail.com, rádi Vám odpovíme a poskytneme více informací.

Děkujeme Vám za podporu
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, Dražanová Silvie

Další články naleznete zde: http://www.vlisni.cz/znacka/lisensky-spolek-pohodu-bydleni

Lokalita Novolíšeňská - Kubelíkova (foto: Andrea Fischerová)
Lokalita Novolíšeňská - Kubelíkova (foto: Andrea Fischerová)
Lokalita Novolíšeňská - Kubelíkova (foto: Andrea Fischerová)

Kategorie: 

Komentáře

K čemu se zastavuje pořád větší a větší plocha volné přírody, když v Brně je dost volných domů, které zejí prázdnotou celá léta? Stačí se projít Brnem, zvednout hlavu a zamyslet se!

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.