Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on June 11, 2016
Kulturní centrum Líšeň (zdroj: KC Líšeň)

Parafrází na Hamletovu otázku si dovoluji využít tohoto portálu a vyzvat vás, kteří se zajímáte o kulturní a společenské dění v Líšni nebo přímo spolupracujete s KCL, k podělení se o názor k několika tématům týkajících se zmiňované organizace. Témata jsou tři a hodně spolu souvisí, resp. na sebe navazují:

1. Definice smyslu, funkce, náplně činnosti KCL

2. Zachování KCL jako příspěvkové organizace MČ?

3. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, definice podmínek výběrového řízení na ředitele/ku KCL

Předesílám, že já osobně podporuji myšlenku zachování KCL jako organizace zřizované MČ. V tomto duchu jsou také konstruovány předložené materiály k diskusi.

KCL dnes funguje podle obecných definic uvedených ve zřizovací listině a více, či méně konkrétních zadání ze strany zřizovatele. Jsem přesvědčen, že je lepší cesta se shodnout na upřesňující definici fungování KCL, obzvlášť s ohledem na význam a tradici líšeňské kultury. Výstup této debaty se pak stane vstupními daty pro definici požadavků na budoucí činnost KCL realizovanou jejím novým ředitelem/kou.

Závěrem si dovolím ještě jednou požádat o kritické, ale konstruktivní připomínky k předkládaným materiálům, buď přímo v rámci diskuse u článku nebo mailem na petr.stedronsky@top09.cz.

KC Líšeň

V souvislosti s rezignací paní ředitelky KC Líšeň a před vypsáním výběrového řízení na nového ředitele/ku, je důležité si odpovědět na otázky jaký smysl a k jakému účelu je organizace zřízena, co od organizace očekáváme a zda a čím je prospěšná pro MČ a občany MČ. Materiál je zpracován na základě získaných znalostí a diskusí k fungování KCL. Zohlednil jsem rovněž názory zástupců spolků spolupracujících s KCL a také názory (nejen) politiků publikovaných na portálu vlisni.cz u témat zabývajících se KCL a kulturou obecně.

Na úvod odpovědi na výše položené otázky, které budou dále rozvedeny

-       Smyslem zřízení KC Líšeň je rozvoj kulturního, společenského a komunitního života v Líšni, a to nabídkou a organizací rozmanitých akcí pro širokou veřejnost všech věkových skupin pro náročného i nenáročného diváka.

-       KC Líšeň je zřízeno za účelem podpory kulturního, společenského a komunitního života v Líšni. Vzhledem k historii, rozmanitosti a kvalitě místní kultury je žádoucí, aby se KC Líšeň zaměřilo právě na podporu líšeňské kultury.

-       KC Líšeň má být institucí, která nabízí líšeňským občanům hodnotné líšeňské projekty a rovněž motivuje líšeňské subjekty ke kulturní tvorbě a následně také jejich tvorbu využívá ve své činnosti.

-       Ředitel/ka KC Líšeň si musí být vědom/a historické hodnoty líšeňských kulturních a společenských aktivit.

 

Teze s podmínkami pro naplnění výše uvedené vize KC Líšeň

1.    Spolupráce KC Líšeň s místními umělci a spolky

-       KC Líšeň vnímá místní umělce a spolky působící v oblasti společenské a kulturní jako partnery, ne jako konkurenci.

-       KC Líšeň se podílí na rozvoji tvorby místních umělců a spolků např. tím, že poskytuje zázemí pro zkoušky a tvorbu.

-       KC Líšeň využívá nabídky místních aktivit pro veřejnost a potenciálu místních umělců a spolků a aktivně se snaží o jejich zapojení do kulturního a společenského dění.

-       KC Líšeň se podílí na organizaci/spoluorganizaci akcí iniciovaných či realizovaných místními umělci a spolky a usiluje o rozvoj těchto aktivit (týká se aktivit zařazených do plánu akcí KCL).

-       KC Líšeň organizuje/spoluorganizuje tradiční akce (hody, vánoce, ples, ostatky atd.), které jsou předem definované zřizovatelem včetně stanovení výše finančních prostředků na jejich zajištění z rozpočtu KC Líšeň.

 

2.    Činnost KC Líšeň v oblasti nabídky kulturního a společenského vyžití

-       KC Líšeň doplňuje nabídku místní kulturní tvorby a tím zajišťuje různorodost kulturních a společenských akcí pro co nejširší spektrum publika (nároční i nenároční diváci všech věkových skupin).

-       KC Líšeň spolupracuje s líšeňskými školami - vytváří nabídku programu pro školy a školky a zároveň aktivně spolupracuje na projektech jimi realizovaných.

-       KC Líšeň mapuje a získává další zdroje financování včetně takových, u nichž lze žádat společně s dalšími místními organizacemi (např. na společnou komunitní činnost) – granty, sponzoři atd.

 

3.    Činnost KC Líšeň na projektu RÉVA

-       KC Líšeň rozvíjí spolupráci s Klubem seniorů a RC Pastelka.

-       KC Líšeň rozvíjí aktivity v objektu Kotlanova primárně jako seniorského centra

 

KC Líšeň jako organizace zřizovaná MČ

Vzhledem k individuálním potřebám a přístupům k jednotlivým aktérům kulturní tvorby se jeví jako výhodné mít zřízenu organizaci KC Líšeň pro zajištění podpory kulturního a společenského života v Líšni. Zřizovatelem jasně definovaná, ale zároveň nezávislá organizace má možnost pružně reagovat na změny a iniciativně přistupovat k řešení nastalých situací.

Pro zachování KC Líšeň mluví několik argumentů:

-       Je výhoda mít organizaci se samostatnou právní subjektivitou z důvodu lepších možností získávání grantů.

-       V oblasti organizace akcí je výhodná jistá míra samostatnosti v rozhodování.

-       Nutná časová flexibilita zaměstnanců.

-       Zrušením organizace při zachování stávajícího rozsahu poskytovaných služeb nedojde k ušetření finančních prostředků.

 

Požadavky a podmínky výběrového řízení na ředitele/ku KC Líšeň

V případě rozhodnutí o zachování KCL jako zřizované organizace MČ, je třeba uskutečnit transparentní výběrové řízení na ředitele/ku. Detailní požadavky na ředitele/ku KC Líšeň a podmínky výběrového řízení jsou součástí samostatného dokumentu s oznámením o vyhlášení konkurzního řízení. Co se týče výběrové komise, která bude hodnotit přihlášené uchazeče o funkci ředitele/ky KC Líšeň, bude složena min. z 1/2 z odborníků, v četně zástupců líšeňských organizací spolupracujících s KC Líšeň. Navrhuji tento princip složení výběrové komise: 7 politiků (po jednom z každého klubu zastoupeného v MČ) + 7 odborníků (včetně zástupců místních organizací).

Harmonogram řešení obsazení funkce ředitele/ky KC Líšeň

6.6. – 30.6.      diskuse k předloženým materiálům (platformy – kluby zastupitelů, rada, kulturní komise, organizace spolupracující s KC Líšeň, veřejnost)

30.6.                ZMČ – schválení předložených (upravených na základě předchozí diskuse) materiálů a doporučení dalšího postupu

30.6. (20.7.)    RMČ – vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku KC Líšeň

19.9.                termín pro přihlášení uchazečů o funkci ředitele/ky KC Líšeň

20.9. – 18.10.  jednání výběrové komise, ze které vzejdou 3 fináloví uchazeči k představení ZMČ

27.10.              ZMČ – představení uchazečů, včetně prezentace jejich koncepce KC Líšeň, doporučení RMČ ke jmenování ředitele/ky KC Líšeň

2.11.                RMČ – jmenování ředitele/ky KC Líšeň

 

Petr Štědroňský

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.