Neděle 26. května 2024
Vložil admin on October 19, 2009

obrázekParlament České republiky schválil začátkem letošního roku zákon č.97/2009 Sb. novelu zákona č.13/1977 Sb. o pozemních komunikacích. Ze zákona 13/2009 Sb. byl vypuštěn v § 27  odstavec 4, který stanovoval odpovědnost vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. V novelizovaném zákoně tato odpovědnost byla přenesena na vlastníka komunikace, což může být obec, město nebo městská část.  Dle § 3 uvedeného zákona vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdného úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Podle § 5 zákona 13/1997 Sb. úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu nebo provádějícího právního předpisu. Vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.

        Naše městská část je poměrně rozlehlá. Údržbu místních komunikací v sídlišti zajišťují firmy ASA s.r.o. a firma Paroubkovi s.r.o. Ve staré Líšni je tato činnost zajišťována firmou Ing. Stanislava Kozlová, Sadovnictví Líšeň.  V sídlišti provádíme zimní údržbu na ploše 18,15 ha silnic a délka komunikací činí 13,5 km. V sídlišti je plocha chodníků 10,8 ha a  v důsledku novelizace zákona č. 13/1997 Sb. se plocha udržování chodníku zvýšila o 18% celková délka činí 30.5 km. V sídlišti byla převážná část chodníků udržovaná, novelizací jsme museli do údržby zahrnout plochy chodníků, které tvoří přístup do bytových domů. Jiná situace je se staré Líšni, kde převládá zástavba příměstského charakteru a většina chodníků byla udržovaná majiteli přilehlých nemovitostí. Zde došlo k výraznému nárůstu v plochách udržovaných chodníků z plochy 0,5 ha na plochu 5,09 ha a délka chodníků činí 28,8 km. Ve staré Líšni provádíme údržbu místních silnic na výměře 4,12 ha a délka těchto komunikací činí 16,4 km. Celkem v Líšni máme 15,98 ha chodníků o délce 59,3 km, kde v důsledku novelizace zákona došlo ke zvýšení plochy údržby o 39% a máme v údržbě 22,27 ha silnic a místních komunikací o délce téměř 30 km. Z uvedených čísel vyplývá, že není jednoduché tuto plochu chodníků, silnic a místních komunikací v případě výrazného sněžení nebo výskytu námrazy rychle uklidit. Tohoto si byl zřejmě vědom i předkladatel novely zákona, který posunul dobu zprůchodnění a zprůjezdnění komunikací a chodníků až na 8 hodin po začátku sněžení nebo námrazy.

Chtěl bych všechny občany Líšně požádat  o pochopení a určitou toleranci v období zimních měsíců.

 Při kalamitním sněžení nebo náledí může nastat situace, že firmy nebudou technicky schopny uvedenou situaci rychle vyřešit. V návrhu vyhlášky MMB jsme určili části místních komunikací a chodníků, kde se nebude provádět zimní údržba. Jedná se o komunikace, které jsou okrajově využívány. Pokud se majitelé soukromých nemovitostí rozhodnou uklízet sníh a provádět posyp před svými domy chtěl bych jim jménem úřadu poděkovat. Žádám vás, abyste auta umisťovali tak, aby firmy mohly provést úklid chodníků a aby především před soukromými nemovitostmi byly popelnice ihned po odvozu odpadu odklizeny z chodníků. Je jisté, že zvýšení ploch údržby se také pro městskou část zvýší i výdaje, na tuto činnost určenou.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     Ing. Vladimír Moravec,CSc.

                                                                                                     1. místostarosta

Kategorie: