Pondělí 24. června 2024
Vložil admin on April 30, 2012

Vážený pane starosto, Obracím se na Vás ve věci usnesení Rady městské části č.33/2700/5(Navýšení IPP Areál bydlení Chmelnice). Rád bych Vás touto cestou požádal o racionální argumenty, které Vás vedly k udělení souhlasu s navýšením IPP v lokalitě Chmelnice z původní hodnoty 0,4 na 0,9. Pevně věřím, že problematika výstavby v lokalitě Chmelnice je Vám podrobně známa včetně veškerých konsekvencí z oblasti dopravní, technických sítí i veřejné zeleně. Dovolte mi prosím, abych se k Vašemu rozhodnutí vyjádřil z pohledu občana, který v ulici Chmelnice žije. 1.Ing. Odehal žádal o navýšení indexu podlažní plochy (poměru hrubé podlažní plochy (m2) k celkové výměře konkrétního území, resp. parcely) již v roce 2007, tehdy požadoval „pouze“ navýšení na hodnotu 0,6. Rada MČ tuto žádost zamítla. Proč nyní v roce 2012 bylo žádosti vyhověno na hodnotu 0,9? 2.Dle platného územního plánu nikde v celé oblasti Staré Líšně není index podlažní plochy vyšší než 0,5. I obytný komplex při ulici Holzova má IPP na hodnotě 0,5. Čím je záměr Ing. Odehnala tak výjimečný, že si zaslouží navýšení indexu na mimořádnou úroveň, která nemá v celé lokalitě Staré Líšen obdoby? 3.Proč museli ostatní stavebníci ( Tocháček+ Picador) v dané lokalitě dodržet veškeré platné regulativy (IPP 0,3-0,4), budovat komunikace a inženýrské sítě v souladu s platnými studiemi zástavby území a Ing. Odehnal mohl v rámci územního řízení změnit orientaci zástavby z původní Východ- Západ na Sever- Jih ? 4.Proč stavebník Picador v rámci územního řízení v souladu se zákonem řádně vyvěsil koncepci zástavby a tato povinnost byla Ing. Odehnalovi ze strany stavebního úřadu „odpuštěna“, resp. nebyla stavebním úřadem vyžadována a kontrolována ? ( viz. fotodokumentace z 31.5.11, ÚZ zahájeno 6.5.11) 5.Jsou si členové všichni členové rady MČ vědomi veškerých důsledků svého rozhodnutí, které může být do budoucna nebezpečným precedentem pro celou Líšeň? Skutečně je možné, že v budoucnu někdo „ výměnou“ za dalších 20 parkovacích míst v sídlišti získá souhlas s dvojnásobným navýšením koeficientu IPP, a např. v lokalitě na Kostelíčku postaví 8 patrové domy, s odvoláním na Vaše rozhodnutí z 4.4.2012. 6.Proč pracovníci stavebního úřadu před udělením územního souhlasu neprovedli u projektu Ing. Odehala kontrolu indexu IPP, když již tehdy muselo bylo jasné, že 8.bj na parcelách o celkové výměře 1 491 m2 nemůže index IPP na úrovni 0,4 splnit ? Je velmi pravděpodobné, že pokud bude index IPP pro projekt Ing.Odehnala navýšen na jeho požadovanou úroveň, „účelová podkroví“( která se do hrubé podlažní plochy nezapočítávají) se rázem změní na plnohodnotná podlaží a sedlové střechy s odkazem na původní zástavbu ulice Chmelnice budou zapomenuty. 7.Zamyslel se někdo nad tím, jak Ing. Odehnal dokáže na pozemku 5075/2 (stávající komunikace)v místě 4 zrušených podélných parkovacích stání vybudovat 7 parkovacích míst aniž by došlo k zúžení průjezdného profilu změnou na stání příčná nebo zásahu na ostatní pozemky? 8.Obecné regulativy zástavby dle platného územního plánu by měly být v každém případě dodržovány všemi a u všech projektů. Každá vyjímka či porušení charakteru zástavby se promítá velmi negativně do podvědomí občanů. Závěrem bych Vás rád požádal o zvážení všech argumentů s přihlédnutím ke všem možným souvislostem, které Vaše rozhodnutí vyvolá a revokaci usnesení Rady MČ v dané věci. Děkuji Vám za Vaši odpověď

Ing. Zbyněk Krejčiřík

22.4.2012 – byl rozeslán osobní dopis na všechny členy rady MČ, kteří hlasovali pro navýšení indexu IPP z 0,4 na 0,9. Ostatním členům rady, kteří se zasedání nezúčastnili nebo hlasovali proti, byl dopis poslán na vědomí . Přílohou dopisu byla definice IPP a stav pozemků Ing.Odehnala k 31.5.2011, [b]kdy měla být veřejně vyvěšena koncepce zástavby.[/b]

Kategorie: