Neděle 26. května 2024
Vložil admin on September 05, 2009

Horníkova1).Tak je to s ubytovnami při ulici Horníkově?

2)Budou při ulici Horníkově skutečně uby­tovny?

3)Je na místě strach z ubytoven při ulici Hor­níkově?

Vážení občané městské části Brno Líšeň, vzhledem k tomu, že již od počátku zveřejnění investičního záměru v lokalitě „Horníkova" se vedly diskuse a takzvané „zaručené" zprá­vy o tom pro koho budou stavby sloužit, rádi bychom Vám tuto situaci přiblížili.

Na předmětných pozemcích přiléhajících ulicím Jedovnická, Novolíšeňská a Horníkova jsme od samého začátku navrhovali zástavbu dvěmi bytovými domy a dvěmi objekty uby­toven.

Odpůrci těchto staveb začali šířit nepravdi­vé zprávy o tom, že tyto ubytovny budou sloužit pro dělníky z východní Evropy, či pro nepřizpů-sobivé občany. Spoléhali zřejmě na to, že touto argumentací přesvědčí další líšeňské občany k odporu proti zamýšlené výstavbě. Již na schůzi rady a po té i zastupitelstva městské části Líšeň v únoru 2007 jsme náš záměr jasně prezentovali: našim zájmem bylo získat jako klienty studenty brněnských vysokých škol a uzavřít s nimi dlou­hodobé „kontrakty" na ubytování po celou dobu jejich studia, které by nám umožnily vytvořit za­jímavé finanční podmínky z hlediska výše ná­jemného.

Myšlenka tohoto záměru vznikla v době, kdy nastala změna ve spolufinancování student­ského bydlení ze strany vysokých škol. Díky tzv. ubytovacím stipendiím, mají studenti možnost volby, zda se ubytují na vysokoškolských kole­jích, na privátu a nebo například v naší „uby­tovně".

Také z hlediska vlastní architektury objektů a použitých materiálů na fasádách objektu je zřejmé, že se bude jednat o stavby kvalitní a ne­půjde o levné ubytovací kapacity sloužící k pou­hému přespání.

V průběhu příprav výstavby vyvolali před­stavitelé městské části několik jednání na kte­rých projevovali zájem, aby náš investiční záměr byl přenesen do jiné lokality a nabídli nám účast při jednáních s Magistrátem města Bma o even­tuelní směně pozemků za jinou lokalitu. Ade­kvátní pozemky však nalezeny nebyly. Naše společnost již také nemohla ztrácet čas a finanč­ní prostředky při hledání nových území, jejich prověřování a projektování nových záměrů a proto jsme v našem původním záměru pokra­čovali.

Ze společných jednání však vzešla dohoda o tom, že, naše společnost upustí od záměru rea­lizovat ubytovny a v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením bude změněna funkční náplň objektů za předpokladu povolení změny odpovědnými orgány.

V následujících týdnech se tedy rozhodne, zda místo dvou objektů ubytoven budou realizo­vány dva objekty s podnikatelskými jednotkami - ateliéry a nebo jeden objekt s ateliéry a jeden objekt s pečovatelskou službou pro starší obča­ny. Pan starosta Janištin projevil zájem se anga­žovat v jednání s Magistrátem města Bma o eventuelní poskytnutí dotace na takovýto druh zařízení.

Jsme přesvědčení, že náš záměr se po do­končení stane kvalitní součástí sídliště, ať už z hlediska architektury, tak i parkovým charak­terem navrženého oželeném v rámci náhradní výsadby i doplněním parkovacích míst ve vazbě na deficit parkovacích míst v této lokalitě.

 

QARY, s.r.o., Ladislav Smutný

(Poznámka redakce: text je otištěn v plném znění bez re­dakčních úprav.)

Zdroj: Líšeňské noviny září 2009 str.2

 

Články k tomuto tématu na stránkách:

UMČ k problematice vykácených stromů na ul.Horníkova

Vítěz ankety strom Hrdina - padl

 

Kategorie: