Středa 22. května 2024
Vložil admin on August 13, 2009

pokácený háj ul.HorníkovaVážení spoluobčané,

považuji za potřebné se vyjádřit k často medializovanému záměru výstavby v lokalitě při ulici Horníkova . Dovoluji si  upozornit na dvě zásadní věci, a to na územní plán města Brna, který určuje funkční využití území a majetkové vztahy k  pozemkům dotčeným výstavbou.

Stávající územní plán schválený v roce 1994 Zastupitelstvem města Brna (ZMB) zařadil danou lokalitu do tzv. ploch SO- smíšené plochy obchodu a služeb, kde podmíněně mohou být přípustné i stavby pro bydlení. Upozorňuji, že i před schválením tohoto územního plánu byly plochy (kde byly vykácené borovičky) určeny jako rezervní pro výstavbu občanské vybavenosti. Nikdy v minulosti, bohužel, nebyly tyto pozemky zařazeny do ploch veřejné zeleně. Při projednávání územního plánu v roce 1994 nebyly z řad občanů, samosprávy ani organizací vzneseny žádné připomínky. Z těchto důvodů je umístění staveb  v souladu  se stávajícím územním plánem, a toto je nutné respektovat. 

Po roce 1990, v souladu s restitučním zákonem, byly pozemky navráceny bývalým majitelům. Po navrácení pozemků původním majitelům nebylo již možné provést jakoukoliv změnu v územním plánu bez jejich souhlasu.

V roce 2007, po oznámení  investora o úmyslu tyto pozemky zastavět , bylo tehdejším členům Rady městské části Brno – Líšeň (RMČ) jasné, že jediné zásadní a slušné řešení je vykoupení  pozemků od vlastníků do majetku města Brna, aby se zabránilo  výstavbě. Protože finanční možnosti městské části Brno – Líšeň neumožňovaly přímý výkup pozemků, představitelé tehdejší rady ing. Moravec, CSc. a pan Košulič předjednali s představiteli města Brna výkup všech pozemků v dané lokalitě. Věc došla tak daleko, že Rada města Brna (RMB) na svém zasedání konaném dne 8.11.2007 rozhodla doporučit ZMB výkup těchto pozemků,   a to za cenu cca 10.mil Kč (1047 ,-Kč/m2). S těmito kroky souhlasili předběžně i tehdejší majitelé pozemků. Jelikož tento bod nebyl zařazený (jako mimořádný) do listopadového ZMB, požádal jsem písemně tehdejší starostku pí PhDr.Belcredi, která je členkou RMB, aby byl výše uvedený návrh  zařazený do programu prosincového zasedání ZMB.  Jelikož končil rozpočtový rok 2007, byl to nejvhodnější čas k prosazení nabytí pozemků do vlastnictví města Brna, neboť byly  k dispozici finanční prostředky a souhlas s výkupem při hlasování v ZMB byl předjednán s jednotlivými politickými kluby zastoupenými v ZMB.

Musím podotknout, že vlastníci pozemků měli podmínku, že vykoupíme i jejich zbývající „roztroušené“ pozemky v zastavěné části Líšně. Toto jsme navrhovali řešit po 1. lednu 2008 i z úrovně  městské části. Na tyto naše návrhy už vlastníci pozemků i  tehdejší pí starostka nereagovali, a proto k dohodě o výkupu  nedošlo. Moje tvrzení je možno ověřit na webu Magistrátu města Brna (MMB) (usnesení z RMB dne 8.11.2007). Dále podotýkám, že předmětné pozemky jsou soukromým majetkem, s kterým si jejich majitelé mohou při prodeji nakládat podle svého uvážení. Momentálně jsou tyto pozemky v majetku investiční  společnosti Amista, a.s.

Povolení k výstavbě je ve výhradní pravomoci státní správy ( např. Stavební úřad ), která se musí při schvalovacím procesu řídit platnou legislativou a ve své činnosti je nezávislá na samosprávě!

Ke sporu NESEHNUTÍ Brno, o.s. versus MMB, proti rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí (z procesních důvodů) Krajského soudu Brno podal MMB kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Do ukončení celé kauzy státními orgány se více k věci jako samospráva nebudeme vyjadřovat.

 

Václav Košulič                              

Místostarosta MČ Brno-Líšeň

Vítěz ankety strom Hrdina - padl

Vyhlášení ankety Brněnský strom roku

Vyjádření firmy QARY k výstavbě v lokalitě "Horníkova"Kategorie: