Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on June 04, 2020

Více než rok nemá Kulturní centrum Líšeň (KCL) řádně zvoleného ředitele. Touto funkcí je Radou MČ Brno-Líšeň dočasně pověřena radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová (ODS). Minulý rok v květnu se paní Ing. Eva Svobodová v rozhovoru na portálu www.vlisni.cz vyjádřila, že výběrové řízení na nového ředitele KCL bude vypsáno „co nejdříve“ (proces může trvat několik měsíců): https://www.vlisni.cz/kultura/reditel-kcl-burian-konci-co-znamena. Letos v lednu zase odhadovala, že výběrové řízení bude vypsáno v dubnu: https://www.vlisni.cz/kultura/kulturni-centrum-je-stale-bez-reditele.

Na nečinnost odpovědných osob (radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová a členů Rady MČ - zástupci koaličních stran – ČSSD, ODS a ANO) se rozhodli reagovat největší líšeňské organizace působící dlouhodobě v oblasti kultury – Líšeň sobě, Divadlo Líšeň a Národopisný soubor Líšňáci a také další menší iniciativy a umělci. Předložili výzvu adresovanou zodpovědným orgánům k okamžitému řešení situace – bezodkladnému vypsání výběrového řízení na ředitele KCL. Jejich iniciativa je podpořena odbornou platformou Brno kulturní http://www.brnokulturni.cz/ podílející se na formování strategických cílů města Brna v oblasti kultury.

Součástí výzvy je i apel na respektování poslání organizace KCL vzešlého z dlouhodobé a pečlivé diskuze mezi odbornou veřejností v Líšni a zastupiteli:  https://www.vlisni.cz/setkani-radnich-zastupitelu-se-zastupci-lisne-sobe

 Výsledkem této diskuze bylo zastupitelstvem schválené poslání organizace, které bylo formulováno v textu vyhlášení výběrového řízení v roce 2016. Tento text vycházel z praktických zkušeností místních kulturních organizací a byl podrobně prodiskutován v debatách i v písemných připomínkách odbornou veřejností i napříč politickým spektrem. Není nutné objevovat objevené a navrhujeme, aby se tento materiál, který předkládáme jako součást naší výzvy, stal základem pro bezodkladné vypsání výběrového řízení. Tímto bychom také rádi vyzvali všechny zastupitele k připomínkování a aktualizování textu výběrového řízení schváleného Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň dne 30. 6. 2016 https://www.brno-lisen.cz/zmc7-17-informace/f9544

Na květnovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň radní Eva Svobodová dala veřejný příslib, že výběrové řízení bude projednáno na Radě 16. 6. a vypsáno v červnu.

Zástupci výzvy apelují také na transparentnost výběrového řízení a požadují:

- účast tří zástupců největších líšeňských kulturních spolků dlouhodobě spolupracujících s KCL v konkurzní komisi (Národopisný soubor Líšňáci, Divadlo Líšeň, Líšeň sobě)

- převahu odborníků v konkurzní komisi (lidí, kteří se mohou prokázat vzděláním či profesionální praxí v dané oblasti)

- návrhy uchazečů budou dopředu zveřejněny na stránkách radnice

Předpokládáme, že naše iniciativa povede k řešení dlouhodobě neřešené situace ve vedení Kulturního centra a také k dalšímu rozvoji kulturního dění v naší městské části.

Za iniciátory otevřeného dopisu níže podepsané spolky:

Divadlo Líšeň - Pavla Dombrovská

Národopisný soubor Líšňáci - Alena Kučerová

Líšeň sobě - Kateřina Konvalinová

Další organizace, které se připojují k výzvě:

Brno kulturní

Pěvecké seskupení - Višně z Líšně

Ateliér Líšeň

Do tance s radostí

Brněnsko tančí a zpívá

Fitclub Valerie

Foto Líšeň

Kategorie: 

Komentáře

Výběrové řízení na ředitele Kulturního centra Líšeň (KCL) již bylo vyhlášeno (viz níže). Ostatně jsme o tom informovali týden před zveřejněním této výzvy, takže ji považuji spíše za politické vyjádření a snahu ovlivnit samotné výběrové řízení. Každopádně některá tvrzení si zaslouží reakci a uvedení na pravou míru.

Obviňování z neřešení situace, „politického řízení“ či nějakého netransparentního postupu nejsou na místě. KCL má prozatímního ředitele fakticky teprve od září, protože předchozí ředitel připravoval všechny akce až do minulých hodů. Poté převzala řízení radní pro kulturu paní Ing. Eva Svobodová, která má řízení a dohled nad KCL ve své gesci tak jako tak. KCL je příspěvková organizace městské části (MČ) s rozpočtem přes 5 mil. Kč ročně, přičemž se jedná převážně o peníze z rozpočtu MČ. Proto je dohled nad jejich správou ze strany radnice přirozený. Navíc paní Svobodová splňuje i všechny předpoklady na ředitele, tak jak jsou v oznámení na pozici ředitele popsány a samotnými spolky rovněž požadovány, takže může řídit KCL i po odborné stránce.

Paní radní navíc využila toto mezidobí pro podrobné seznámení se s fungováním i problémy KCL. Je vždy výhodou každého zodpovědného manažera, aby si osahal fungování organizace, kterou řídí v praxi a od píky. Navíc se paní radní pustila i do složitějších úkolů, které předchozí ředitelé dlouhodobě neřešili. Byly provedeny částečné opravy v objektu Kotlanova. Byly vyčištěny nepoužívané prostory od neupotřebitelného majetku, který tam byl za několik let nashromážděn. Připravili jsme projekt rekonstrukce zahrady Dělňáku. Byla upravena vnitřní pravidla KCL v souladu s reálným fungováním organizace.

Samotné výběrové řízení bylo připraveno stejným způsobem jako v minulosti. Nemění se požadavky na kandidáty. Popis činnosti a úkoly ředitele KCL jsou dány zřizovací listinou, na kterou je odkazováno a která obsahuje i spolupráci se spolky. Pochopitelně to ovšem není jediná činnost, kterou musí ředitel zajišťovat. Způsob, jak se těchto úkolů zhostit, má být popsán v koncepci, kterou musí kandidáti předložit a která bude předmětem posuzování výběrové komise spolu s kvalitami uchazečů. Tak tomu bylo i v minulosti. Nemělo by ovšem smysl tuto koncepci vyžadovat, pokud bychom ji chtěli sami diktovat.

O výběru bude rozhodovat devítičlenná komise složená ze zástupců radnice i nezávislých odborníků, přičemž nezávislé osobnosti obsadí většinu míst. I zde zůstává stejný model jako v minulosti. Chtěli bychom, aby v komisi seděli zástupci koalice i opozice, ale hlavně odborníci z praxe, z Líšně i odjinud. Oslovili jsme řadu osobností a Rada MČ členy komise jmenuje v dostatečném předstihu před termínem podávání přihlášek, který je 21. září.

Jediný požadavek spolků navazující na minulou praxi, který se nám zdá nevhodný, je to, že by zástupci spolků měli sami sedět ve výběrové komisi a ředitele vybírat. A to proto, že by se takto dostali do střetu zájmů, což je poslední dobou bohužel velmi skloňovaný termín. Zejména ty největší spolky totiž vstupují do permanentních obchodních vztahů s KCL. Získávají každoročně mnoho zakázek na uspořádání představení či jiných akcí, poskytují další služby, získávají zvýhodněné podmínky pronájmu prostor apod. Jedná se o smlouvy, jejichž hodnota se v souhrnu pohybuje v řádech až stovek tisíc korun ročně. Proto je nutné, aby si ředitel KCL udržel nezávislost i od těchto hlavních smluvních partnerů.

Nicméně, abychom předešli jakýmkoliv pochybnostem o transparentnosti soutěže, vyzýváme Vás, zástupce spolků, abyste si zvolili jednoho svého respektovaného reprezentanta, který se může celého výběrového řízení účastnit – ať už jako člen konkurzní komise nebo jako pozorovatel.

Martin Příborský, II. místostarosta

Odkaz na vyhlášené podmínky konkurzu:
https://www.brno-lisen.cz/vyhlaseni-konkurzniho-rizeni-na-funkci-reditel...

REAKCE DIVADLA LÍŠEŇ NA VYJÁDŘENÍ MÍSTOSTAROSTY PŘÍBORSKÉHO na požadavky spolků k výběrovému řízení KCL

Děkujeme místostarostovi Příborskému za jeho reakci na výzvu k vyhlášení výběrového řízení a děkujeme i za to, že výběrové řízení bylo konečně vyhlášeno.
Na některé věci, které pan místostarosta sděluje, chceme reagovat.
Výzva spolků nebyla míněna jako „politické vyjádření“. Trváme na tom, že výběrové řízení bylo vyhlášeno s více než ročním zpožděním. Přestože předchozí ředitel v KCL vypomáhl až do hodů, už od jara se vědělo, že končí. Výběrové řízení tedy mělo být vypsáno loni na jaře, ne letos v létě. Tohoto si byla vědoma i radní pro kulturu a později „dočasná“ ředitelka KCL Ing. Svobodová, protože v květnu roku 2019 uvedla pro portál vlisni.cz jednoznačně, že výběrové řízení bude vypsáno „co nejdříve“ (cituji z portálu vlisni.cz):
Kdy bude řízené vypsáno a kdy by mělo být jmenováno nové vedení KCL?
Vypsáno bude co nejdříve. Celý proces výběru ale může trvat i vzhledem k období dovolených několik měsíců.
Zdroj: https://www.vlisni.cz/kultura/reditel-kcl-burian-konci-co-znamena
Jako problematické považujeme i to, že zastupující ředitelku pobírající ředitelský plat pověřila Rada MČ členku Rady MČ. Toto „politické vedení“ organizace je novinkou, v minulosti to byl vždy někdo ze zaměstnanců KCL.
Co se týká „střetu zájmů“, který pan místostarosta spatřuje v „obchodních vztazích spolků s KCL“, domníváme se, zde dochází k nepochopení samotného fungování kultury v obci. Umělecké soubory/umělce a organizaci KCL nelze „degradovat“ na pouhé „obchodní partnery“. Živá kultura, která v Líšni spontánně funguje v nejrůznějších formách, je služba veřejnosti a rozsáhlým způsobem ovlivňuje a kultivuje společenský život. Hodnoty, které místní umělci a soubory vytvářejí, se nedají vyčíslit finančně. Utvářejí totiž zcela specifický kolorit Líšně, který nám třeba i některé jiné části závidí či se jimi inspirují. Jsme si vědomi, že tento rozvoj probíhá i díky finanční i nefinanční podpoře ze strany městské části. Výsledkem je ovšem oboustranný užitek. Kdyby nebylo zásahu spolků, nestál by v Líšni Dělňák a dost možná by ani neexistovala příspěvková organizace KCL, protože to byla právě odborná líšeňská veřejnost, která dokázala definovat smysl, význam i důvod potřebnosti této organizace (v situaci, kdy politici uvažovali o zrušení organizace). KCL těží při své práci z činnosti umělců a uměleckých souborů v Líšni. Pokud mají fungovat „tradiční kulturní velké akce“ (kterými se pravidelně místní politické strany zaštiťují před volbami), je nutná velmi úzká spolupráce mezi spolky a KCL. Organizace KCL se bez podpory místních kulturních představitelů v mnoha případech neobejde, zásadní tradiční akce by ani nebyla schopna bez jejich pomoci zorganizovat.
Pan místostarosta píše o „službách „ a „zakázkách“, které spolky získávají od KCL, už ale nepíše o tom, že komerční hodnota akcí, které spolky pro Líšeň přinášejí, několikanásobně převyšuje to, co jim KCL „proplácí“ (kromě toho jsou tu také služby, které probíhají formou nefinančního plnění).
Umělecké soubory a umělci působí – na rozdíl od politiků – na líšeňské kulturní scéně kontinuálně. Je jejich přirozeným zájmem mít schopné vedení KCL, protože budou s tímto vedením muset spolupracovat. Pokud se do čela vedení dostane málo schopný/ná ředitel/ředitelka – jak se již v minulosti několikrát stalo, bude to brzda pro kulturní život i ostuda pro politiky, kteří si takovéto vedení prosadili.
V žádném případě to neznamená, že bychom nerespektovali zodpovědnost městské části na rozhodování o KCL. Není pravda, že by spolky požadovaly, aby jejich zástupci „sami“ seděli ve výběrové komisi. Zástupci kulturního života nabízeli radnici pomocnou ruku při výběru ředitele i při formulování znění výběrového řízení, které je v současné podobě bohužel formulováno nedostatečně a schopné uchazeče může i odradit.
Za Divadlo Líšeň
Pavla Dombrovská

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.