Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on July 07, 2020

Dlouhodobě neřešená situace (příspěvková organizace Kulturní centrum Líšeň neměla více než rok řádně zvolené vedení) vedla k iniciativě místních umělců a souborů „Výzva líšeňských kulturních spolků k bezodkladnému vypsání výběrového řízení na ředitelku/ředitele Kulturního centra Líšeň“: https://www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/vyzva-lisenskych-kulturnich-spolku-bezodkladnemu-vypsani-vyberoveho-rizeni.

Rada MČ reagovala vyhlášením konkurzního řízení zveřejněným na webu radnice: https://www.brno-lisen.cz/vyhlaseni-konkurzniho-rizeni-na-funkci-reditelky-reditele-prispevkove-organizace-kulturni-centrum-lisen/t7877

Jsme rádi, že se situace konečně řeší a Rada MČ výběrové řízení vyhlásila. Považujeme ale za nutné se vyjádřit ke způsobu i znění vyhlášení konkurzního řízení a také požadujeme, aby byl text konkurzního řízení zveřejněný na webu radnice doplněn o níže uvedené “Požadavky na činnost KC Líšeň”, aby byl zveřejněn časový harmonogram konkurzního řízení a seznam členů výběrové komise.

Na rozdíl od řízení, které bylo vyhlášeno v roce 2016, nedošlo k jeho předchozímu projednání v Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň a Kulturní komisi. Materiál neobsahuje seznam členů konkurzní komise.  Konkurzní řízení je vyhlášeno velmi všeobecně a chybí odpovídající zadání pro budoucí ředitelku či ředitele týkající se specifikace organizace.

Jsme přesvědčeni o tom, že kulturní líšeňskou veřejnost, umělecké soubory i místní politiky spojuje snaha o to, aby KLC mělo kvalitní vedení schopné vytvořit pro obyvatele Líšně hodnotnou a různorodou kulturní nabídku a současně schopné vnímat bohatou a specifickou tvůrčí atmosféru v naší městské části. Z tohoto důvodu je nutné, aby uchazeči měli dostatek podkladů pro tvorbu koncepce, kterou budou obhajovat před konkurzní komisí. Také konkurzní komise musí mít nějaký podklad pro své rozhodování. Proto požadujeme, aby byl na webu radnice text vyhlášení doplněn o „Požadavky na činnost KC Líšeň“ (viz níže) Tento materiál byl v minulosti již schválený Kulturní komisí, odbornou veřejností i Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň.

Za iniciátory otevřeného dopisu:

Divadlo Líšeň - Pavla Dombrovská, Líšeň sobě - Kateřina Konvalinová, připojují se další organizace: Pěvecké seskupení - Višně z Líšně, Národopisný soubor Líšňáci, Ateliér Líšeň, Do tance s radostí, Brněnsko tančí a zpívá, Fitclub Valerie, Foto Líšeň, Brno kulturní

Tento materiál požadujeme doplnit do textu výběrového řízení: 

Požadavky na činnost KC Líšeň

KC Líšeň je zřízeno za účelem podpory a rozvoje místní kultury a společenského i komunitního života v Líšni.

Ředitel/ka KC Líšeň musí mít povědomí o historických hodnotách líšeňských kulturních tradic a zvyků v Líšni.

1.      Spolupráce KC Líšeň s místními umělci a spolky

- KC Líšeň vnímá místní umělce a spolky působící v oblasti společenské a kulturní jako partnery.

- KC Líšeň se podílí na rozvoji tvorby místních umělců a spolků např. tím, že dle stanovených pravidel poskytuje zázemí pro zkoušky a tvorbu.

- KC Líšeň využívá nabídky místních aktivit pro veřejnost a potenciálu místních umělců a spolků a aktivně se snaží o jejich zapojení do kulturního a společenského dění.

- KC Líšeň se podílí na organizaci/spoluorganizaci akcí iniciovaných či realizovaných místními umělci a spolky a podporuje rozvoj těchto aktivit (týká se aktivit zařazených do plánu akcí KCL.

- KC Líšeň organizuje/spoluorganizuje tradiční akce (hody, vánoce, ples, ostatky atd.), které jsou předem definované zřizovatelem včetně stanovení výše finančních prostředků na jejich zajištění z rozpočtu KC Líšeň.

 2.      Činnost KC Líšeň v oblasti nabídky kulturního a společenského vyžití

- KC Líšeň doplňuje nabídku místní kulturní tvorby a tím zajišťuje různorodost kulturních a společenských akcí pro co nejširší spektrum publika.

- KC Líšeň spolupracuje s líšeňskými školami – vytváří nabídku programu pro školy a školky a zároveň aktivně spolupracuje na projektech jimi realizovaných.

 

Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Komentáře

Publikujete znovu téměř shodný text, proto i já přidávám téměř totožný komentář:

Stále se odkazujete na diskuse a postupy z let 2016 či dříve. Dnešní situace je však zcela jiná. Tehdy se diskutovalo o samotné existenci či poslání KCL. To si myslím, že máme od té doby vyjasněné. Ani během posledního období od odchodu ředitele Buriana se neudály a ani do budoucna neplánujeme žádné zásadní změny v zaměření KCL. Není tedy nutné otevírat tyto diskuse na zastupitelstvu nebo jinde. O výběru ředitele KCL i podle zřizovací listiny rozhoduje Rada městské části, která by tak mohla učinit sama, ale bude respektovat zavedenou praxi výběrového řízení se zapojením odborné komise.

Obviňování z neřešení situace, „politického řízení“ či nějakého netransparentního postupu nejsou na místě. KCL má prozatímního ředitele fakticky teprve od září, protože předchozí ředitel připravoval všechny akce až do minulých hodů. Poté převzala řízení radní pro kulturu paní Ing. Eva Svobodová, která má řízení a dohled nad KCL ve své gesci tak jako tak. KCL je příspěvková organizace městské části (MČ) s rozpočtem přes 5 mil. Kč ročně, přičemž se jedná převážně o peníze z rozpočtu MČ. Proto je dohled nad jejich správou ze strany radnice přirozený. Navíc paní Svobodová splňuje i všechny předpoklady na ředitele, tak jak jsou v oznámení na pozici ředitele popsány a samotnými spolky rovněž požadovány, takže může řídit KCL i po odborné stránce.

Paní radní využila toto mezidobí pro podrobné seznámení se s fungováním i problémy KCL. Je vždy výhodou každého zodpovědného manažera, aby si osahal fungování organizace, kterou řídí v praxi a od píky. Navíc se paní radní pustila i do složitějších úkolů, které předchozí ředitelé dlouhodobě neřešili. Byly provedeny částečné opravy v objektu Kotlanova. Byly vyčištěny nepoužívané prostory od neupotřebitelného majetku, který tam byl za několik let nashromážděn. Připravili jsme projekt rekonstrukce zahrady Dělňáku. Byla upravena vnitřní pravidla KCL v souladu s reálným fungováním organizace.

Samotné výběrové řízení bylo připraveno stejným způsobem jako v minulosti. Nemění se požadavky na kandidáty. Popis činnosti a úkoly ředitele KCL jsou dány zřizovací listinou, na kterou je odkazováno a která obsahuje i spolupráci se spolky. Pochopitelně to ovšem není jediná činnost, kterou musí ředitel zajišťovat. Způsob, jak se těchto úkolů zhostit, má být popsán v koncepci, kterou musí kandidáti předložit a která bude předmětem posuzování výběrové komise spolu s kvalitami uchazečů. Tak tomu bylo i v minulosti. Nemělo by ovšem smysl tuto koncepci vyžadovat, pokud bychom ji chtěli sami diktovat.

O výběru bude rozhodovat devítičlenná komise složená ze zástupců radnice i nezávislých odborníků, přičemž nezávislé osobnosti obsadí většinu míst. I zde zůstává stejný model jako v minulosti. Chtěli bychom, aby v komisi seděli zástupci koalice i opozice, ale hlavně odborníci z praxe, z Líšně i odjinud. Oslovili jsme řadu osobností a Rada MČ členy komise jmenuje v dostatečném předstihu před termínem podávání přihlášek, který je 21. září.

Neakceptovali jsme pouze Váš požadavek, že by zástupci spolků měli sami sedět ve výběrové komisi a ředitele vybírat. A to proto, že by se takto dostali do střetu zájmů, což je poslední dobou bohužel velmi skloňovaný termín. Zejména ty největší spolky totiž vstupují do permanentních obchodních vztahů s KCL. Získávají každoročně mnoho zakázek na uspořádání představení či jiných akcí, poskytují další služby, získávají zvýhodněné podmínky pronájmu prostor apod. Jedná se o smlouvy, jejichž hodnota se v souhrnu pohybuje v řádech až stovek tisíc korun ročně. Proto je nutné, aby si ředitel KCL udržel nezávislost i od těchto hlavních smluvních partnerů.

Nicméně, abychom předešli jakýmkoliv pochybnostem o transparentnosti soutěže, vyzýváme Vás, zástupce spolků, abyste si zvolili jednoho svého respektovaného reprezentanta, který se může celého výběrového řízení účastnit – ať už jako člen konkurzní komise nebo jako pozorovatel. Jméno Vašeho reprezentanta prosím pošlete paní radní pro kulturu Evě Svobodové do 15. července.

Martin Příborský, II. místostarosta

poznámka k první větě Vašeho komentáře: nebyl publikován stejný text; první výzva se týkala toho, aby bylo výběrové řízení vypsáno; další text je výzva k doplnění již vypsaného výběrového řízení

REAKCE DIVADLA LÍŠEŇ NA VYJÁDŘENÍ MÍSTOSTAROSTY PŘÍBORSKÉHO

Děkujeme místostarostovi Příborskému za jeho reakci na výzvu k vyhlášení výběrového řízení a děkujeme i za to, že výběrové řízení bylo konečně vyhlášeno.
Na některé věci, které pan místostarosta sděluje, chceme reagovat.
Výzva spolků nebyla míněna jako „politické vyjádření“. Trváme na tom, že výběrové řízení bylo vyhlášeno s více než ročním zpožděním. Přestože předchozí ředitel v KCL vypomáhl až do hodů, už od jara se vědělo, že končí. Výběrové řízení tedy mělo být vypsáno loni na jaře, ne letos v létě. Tohoto si byla vědoma i radní pro kulturu a později „dočasná“ ředitelka KCL Ing. Svobodová, protože v květnu roku 2019 uvedla pro portál vlisni.cz jednoznačně, že výběrové řízení bude vypsáno „co nejdříve“ (cituji z portálu vlisni.cz):
Kdy bude řízené vypsáno a kdy by mělo být jmenováno nové vedení KCL?
Vypsáno bude co nejdříve. Celý proces výběru ale může trvat i vzhledem k období dovolených několik měsíců.
Zdroj: https://www.vlisni.cz/kultura/reditel-kcl-burian-konci-co-znamena
Jako problematické považujeme i to, že zastupující ředitelku pobírající ředitelský plat pověřila Rada MČ členku Rady MČ. Toto „politické vedení“ organizace je novinkou, v minulosti to byl vždy někdo ze zaměstnanců KCL.
Co se týká „střetu zájmů“, který pan místostarosta spatřuje v „obchodních vztazích spolků s KCL“, domníváme se, zde dochází k nepochopení samotného fungování kultury v obci. Umělecké soubory/umělce a organizaci KCL nelze „degradovat“ na pouhé „obchodní partnery“. Živá kultura, která v Líšni spontánně funguje v nejrůznějších formách, je služba veřejnosti a rozsáhlým způsobem ovlivňuje a kultivuje společenský život. Hodnoty, které místní umělci a soubory vytvářejí, se nedají vyčíslit finančně. Utvářejí totiž zcela specifický kolorit Líšně, který nám třeba i některé jiné části závidí či se jimi inspirují. Jsme si vědomi, že tento rozvoj probíhá i díky finanční i nefinanční podpoře ze strany městské části. Výsledkem je ovšem oboustranný užitek. Kdyby nebylo zásahu spolků, nestál by v Líšni Dělňák a dost možná by ani neexistovala příspěvková organizace KCL, protože to byla právě odborná líšeňská veřejnost, která dokázala definovat smysl, význam i důvod potřebnosti této organizace (v situaci, kdy politici uvažovali o zrušení organizace). KCL těží při své práci z činnosti umělců a uměleckých souborů v Líšni. Pokud mají fungovat „tradiční kulturní velké akce“ (kterými se pravidelně místní politické strany zaštiťují před volbami), je nutná velmi úzká spolupráce mezi spolky a KCL. Organizace KCL se bez podpory místních kulturních představitelů v mnoha případech neobejde, zásadní tradiční akce by ani nebyla schopna bez jejich pomoci zorganizovat.
Pan místostarosta píše o „službách „ a „zakázkách“, které spolky získávají od KCL, už ale nepíše o tom, že komerční hodnota akcí, které spolky pro Líšeň přinášejí, několikanásobně převyšuje to, co jim KCL „proplácí“ (kromě toho jsou tu také služby, které probíhají formou nefinančního plnění).
Umělecké soubory a umělci působí – na rozdíl od politiků – na líšeňské kulturní scéně kontinuálně. Je jejich přirozeným zájmem mít schopné vedení KCL, protože budou s tímto vedením muset spolupracovat. Pokud se do čela vedení dostane málo schopný/ná ředitel/ředitelka – jak se již v minulosti několikrát stalo, bude to brzda pro kulturní život i ostuda pro politiky, kteří si takovéto vedení prosadili.
V žádném případě to neznamená, že bychom nerespektovali zodpovědnost městské části na rozhodování o KCL. Není pravda, že by spolky požadovaly, aby jejich zástupci „sami“ seděli ve výběrové komisi. Zástupci kulturního života nabízeli radnici pomocnou ruku při výběru ředitele i při formulování znění výběrového řízení, které je v současné podobě bohužel formulováno nedostatečně a schopné uchazeče může i odradit.
Za Divadlo Líšeň
Pavla Dombrovská

Jak jistě víte, předchozí ředitel natolik zredukoval personál KCL, že tam po něm nezbyl ani zástupce, který by standardně řízení převzal, ani žádný zaměstnanec na plný úvazek, pouze dva na poloviční. Pověření někoho uvnitř KCL tedy ani nebylo možné. Naopak tam byly desítky pracovníků na dohodu, o kterých jsme ani nevěděli. Proto jsem paní Svobodovou požádal, aby se detailně seznámila s chodem celé organizace a zejména s přípravou všech velkých akcí během roku. Je to nutné, pokud máme za KCL nést politickou zodpovědnost. Navíc si myslím, že se paní ředitelka svojí role zhostila velmi dobře, a proto mi stále vrtá hlavou ta Vaše kampaň proti ní.

Obecně způsobů, jak může radnice spravovat veřejné finance, včetně oblasti kultury, je přece mnoho. Ve většině městských částí na to mají úředníky, které standardně vybírá vedení úřadu. Pro složitější záležitosti se mohou zřizovat příspěvkové organizace nebo i městské firmy, v jejichž vedení sedí také politici. V každém případě veřejné finance musí být pod kontrolou volených zástupců občanů. Takže i kdyby radní pro kulturu řídila KCL čtyři roky, nebylo by na tom nic nelogického a možná by to bylo i efektivnější. Otázkou je jen to, jestli na to má předpoklady a jestli to dělá dobře nebo špatně. Já jsem od Vás stále neslyšel, co podle Vás dělá špatně.

Kulturu podporujeme rádi. Dokonce jsem přesvědčen, že podpora kultury je v Líšni díky vlastní organizaci a výši rozpočtu jednou z nejštědřejších ze všech městských částí. Možných způsobů podpory je však opět mnoho. Vytváříme podmínky pro spontánní lidovou kulturu např. tím, že KCL poskytne materiální, organizační či jinou pomoc společenským akcím typu hody, ostatky apod. Dále poskytujeme dotace kulturním organizacím včetně spolků ať už na organizování vlastních akcí anebo obecně na činnost. Tyto dotace se schvalují transparentním způsobem v odborných komisích, Radě a Zastupitelstvu.

Pak tu máme ovšem ještě další způsob podpory, kdy si KCL přímo objednává vystoupení/představení kulturních organizací či spolků anebo jen jejich konkrétních členů. A je jedno, jestli to nezýváme „obchodními vztahy“, „službami“ nebo jinak. Jedná se o zakázky, za které KCL platí. Jsou uzavírány bez výběrového řízení a ceny jsou stanovovány dohodou. Jedná se o akce, které jsou často ztrátové a ztrátu kryje KCL.

Dobrým příkladem jsou představení Vašeho divadla z posledních let, která jsou ztrátová skoro všechna. Aby čtenáři rozuměli, funguje to asi takto. KCL si objedná představení a divadlu zaplatí honorář v řádu tisíců KČ. Navíc zdarma poskytne prostory Dělňáku, technický personál a servis. Na představení přijde pár desítek lidí a na vstupném se vybere jen zlomek skutečných nákladů. Rozdíl zaplatí KCL.

Podobné je to s velkými akcemi jako hody a ostatky, kde KCL platí nejen za technické a organizační zajištění akce, ale i za vystoupení zúčastněných souborů, podpůrné aktivity spolků a dalších, včetně občerstvení – nejen cizích (např. dechovka), ale i místních. Nejde tak o čistě volnočasovou lidovou zábavu, ale spíše o velké pouliční divadlo placené obcí. Nakonec si ještě vzpomínáme, jak jste se odmítla dále podílet na organizaci ostatků, když Vám zastupitelstvo za to neschválilo honorář.

Je pěkné mluvit o nevyčíslitelných hodnotách, které tímto způsobem veřejnosti poskytujeme, ale pokud se takto utrácí velké částky z obecního rozpočtu, raději bych to měl pod kontrolou. A Vaše neustálá kampaň, aby už byl ředitelem KCL někdo jiný, ve mně vzbuzuje čím dál větší pocit, že Vám jde o osobní zájmy.

Počet zaměstnanců v KCL nezdůvodňuje více jak roční zpoždění s vyhlášením výběrového řízení. Souhlasím s tím, že je hodně způsobů, „jak může radnice spravovat veřejné finance“, ovšem tady se bavíme o příspěvkové organizaci, která má nějaké poslání a měla by být řízena odborníkem s profesionálními znalostmi z oblasti kultury zvoleným v transparentním výběrovém řízení na základě jasné koncepce. Tohle v současné době není. Není dohledatelná koncepce organizace, kterou by paní Svobodová vypracovala a předložila ke schválení. Pokud chcete ode mne slyšet, co je špatně, tak právě tohle pokládám za špatné. Dále to, že paní Svobodová není schopna situaci komunikovat a obhájit – vyjadřujete se za ni Vy. Činnost KCL nevykazuje známky promyšlené koncepce, nepředkládá promyšlený kulturní program, spíše jsou to nahodilé akce bez zřetelné dramaturgie. Pokud se paní Svobodová „detailně seznámila s chodem organizace“, je otázka, jak byly tyto poznatky zúročeny? Proč se to neprojevilo na podobě výběrového řízení? Proč bylo řízení pouze okopírováno a ne aktualizováno? Dále se v poslední době objevilo několik výzev, které mohly posunout rozvoj kultury v městské části, např. možnost realizace líšeňské expozice, otázka využití části budovy Orlovny a zahrady pro kulturní účely. Předpokládám, že radní za kulturu by se k těmto věcem měla minimálně vyjadřovat a nejlépe řešit je. To se neděje. V době covidové karantény řada veřejných institucí převzala aktivní funkci v informování občanů, zajištění pomůcek, různých nabídek pomoci. KCL nebylo schopné nijak reagovat.
Co se týká vystupování našeho divadla v Dělňáku, za působení paní Svobodové jsme odehráli představení pro školky, které měly zájem o naše představení. Využili jsme možnosti, kterou provoz nabízí – odehrát neziskovou akci pro veřejnost, kdy část vstupného připadne KCL. Pro organizaci tudíž akce ztrátová nebyla, naopak jsme KCL prokázali službu, kterou sama nemá kapacitu realizovat (na rozdíl třeba od jiných podobných organizací) – realizaci školních představení. V dalších, dřívějších případech, byly některé produkce ztrátové, jiné nikoliv. Bylo čistě na zvážení KCL, jaké naše představení uvede a zda je schopné je zpropagovat. Jinak je samozřemě úplně běžné, že kulturní akce pro veřejnost nejdou do zisku, to je tak všude. Ovšem v případě, kdy chybí dostatečné pracovní síly zajišťující organizaci, např. řešící propagaci, jak je tomu v Dělňáku, je tento rozdíl o to větší. V takovém případě i pro soubory ztrácí účinkování v organizaci, která není schopna produkci odpovídajícím způsobem zajistit, smysl.
Pokud uvádíte, že jsem se „odmítla dále podílet na organizaci ostatků, když pro mne zastupitelstvo za to neschválilo honorář,“ je vidět, že jste situaci vůbec nepochopil. Má práce na Ostatcích nespočívala „pouze“ v organizaci, jsem autorkou umělecké koncepce maškarní části Líšeňských ostatků. A co se týká mého rozhodnutí ukončit práci, důvod byl především v ponižujícím a demotivujícím jednání ze strany vedení obce. Případ s Ostatky je pro mne názorným příkladem toho, jak vedení radnice nedokáže zhodnotit význam práce lidí, kteří dlouhodobě přinášejí trvalé hodnoty. K problematice jsem se vyjádřila v těchto článcích:
https://www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/nedostatecna-podpora-maskarni-cast...
https://www.brno-lisen.cz/lisenske-ostatky-a-podpora-radnice-postoj-auto...
a následně v tomto článku https://www.brno-lisen.cz/lisenske-ostatky-a-podpora-radnice-postoj-auto...
Vaši snahu degradovat diskusi týkající se KCL na politikaření, kampaň či osobní zájem vnímám jako známku toho, že situaci týkající se kultury a KCL nejste schopen s odstupem zhodnotit a řešit věcně.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.