Neděle 03. března 2024
Vložil admin on August 22, 2010

obrazekVážení,

dovolte mně, abych Vás informoval o záměru využití území „ Rokle“, které bylo doposud, asi z finančních důvodů, opomíjeno a z velké části neupraveno.

Předmětné území se nachází v Líšni uprostřed panelové zástavby. Toto území má charakter rokle. Její dno má nestejnou šířku od 30 do 130m. Ze severozápadní strany je omezena tramvajovým tělesem, ze severovýchodní pak panelovou výstavbou. Svahy jsou hustě  porostlé dřevinami.  Dno rokle souvisle pokrývají navážky, jejichž mocnost dosahuje několika metrů (4-6 m) místy je travnaté, řidčeji zarostlé náletovou vegetací. Jedná se dle geologického průzkumu o zeminu odtěženou při stavbě sídliště a o zbytky stavebních materiálů. Celková plocha řešeného území je 11 ha.

Nicméně území rokle je díky uspořádání terénu a svému umístění v jádru sídliště hodnotou, kterou se nemohou pochlubit jiná brněnská sídliště, území má potenciál  stát se centrálním parkem městské části. Z tohoto důvodu rozhodlo Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň souhlasit s vypracováním projektové dokumentace na regeneraci „Rokle“, a to na základě studie zpracované prof. ing. Jiřím Damcem, CSc., autorizovaným krajinářským architektem, vedoucím Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Studie je zveřejněna na www.brno-lisen.cz. (Video s projekcí na našich stránkách), (Názor k této problematice)

Regenerace tohoto území proběhne v několika etapách. První etapa bude zaměřena na obnovu

veřejné zeleně. Tento záměr byl schválen Komisí životního prostředí RMB a bude požádáno z úrovně města Brna o dotaci z evropských zdrojů (cca 30 mil. ), konkrétně z Operačního programu životního prostředí, programu 6.5. regenerace urbanizované krajiny, pod názvem Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň – urbanistický parter „Rokle“.

Pochopitelně součástí parku budou i dětská hřiště a sportoviště (skate a bike cross park), sociální zařízení, zázemí pro rodiče s dětmi, kynologické hřiště, amfiteátr atd. Samozřejmostí bude veřejné osvětlení, parkové lavice, odpadkové koše, apod. Pamatováno je i na zahradní restauraci a podobná zařízení, jejichž vybudování bude spíše věcí soukromých investorů.

V projektu je navrženo i vybudování 4 malých vodních nádrží s okrasnou funkcí. Celková plocha nádrží je asi 12 000m2. Návrh vodních prvků vychází z výsledků hydrogeologického průzkumu, který zjistil podzemní vodu protékající středem území rokle.

Realizace projektu centrálního parku bude velmi finančně náročná a  z tohoto důvodu může výstavba parku být dlouhodobější záležitostí a také může dojít k jistým redukcím v realizaci.

Celkové náklady na realizaci parku se odhadují na cca 82.mil. Z tohoto důvodu jsme připraveni hledat finanční zdroje z Evropských fondů. Roční provozní náklady se odhadují na  1,1mil.Kč.

                                                                                                     Košulič Václav

                                                                                                     Místostarosta MČ Brno-Líšeň

 

Kategorie: 

Komentáře

Dobrý den, je něco nového ve věci revitalizace rokle?

Dobrý den, jsem rád za Váš dotaz. Je to především otázka pro líšeňskou ČSSD, která měla revitalizaci rokle ve svém volebním programu. Odpověď se pokusíme získat od pana starosty Mgr. Štefana, nebo od předsedy líšeňské MO pana Mgr. Sklenáka.

Reakci uveřejníme na stránkách.

Děkujeme

Za portál vlisni.cz
S. Karafiát