Středa 29. listopadu 2023
Vložil admin on May 16, 2010

obrázek

Evropská unie prostřednictvím strukturálních fondů a iniciativ věnuje více než třetinu svého rozpočtu na snížení rozdílu v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Město Brno a potažmo městská část Líšeň této pomoci využívá, neboť umožňuje zlepšovat kvalitu života v bydlišti.

První projekt v Líšni financovaný za pomoci evropských fondů je momentálně realizován pod názvem „ Regenerace veřejné zeleně a dosadba stávající vegetace v jižní části sídliště Brno-Líšeň“. Jedná se o prostor tvořený ulicemi Josefy Faimonové, Neklež a Trnkova. Tento projekt řeší obnovu cca 4600 m2, v jižní části sídliště Líšeň. Kvalita zeleně v této lokalitě je na velmi nízké úrovni , stávající zeleň byla vysázena nedostatečně, v některých místech chybí úplně. Toto území se navíc vyznačuje velkým zatížením trasami silniční dopravy.

V rámci projektu jsou plánovány probírky a pěstební zásahy do stávajících dřevin , asanace nevhodných výsadeb a plevelných dřevin. Dále je plánována dosadba stromů a keřů, výstavba mlatových cest a drobný mobiliář. Celková cena projektu je 2 mil.Kč., z toho dotace EU činí 1 377 336 Kč. Zbývající část doplácí město Brno.

Další, velmi příjemnou zprávou je, že se podařilo prosadit pro ZŠ Novolíšeňská hned dva projekty, které jsou spolufinancovány z fondů EU. Velmi významný projekt – Zateplení ZŠ Novolíšenská - bude spočívat v realizování opatření snižující energetickou náročnost objektů, a to zejména zateplení fasády a kompletní výměna okenních a dveřních výplní. Celkový výdaj na projekt zateplení školy je cca 30 mil. Kč. Pro zajímavost uvádím roční finanční úsporu za ušetřené energie ( dle energetického auditu ) – 1 340 000 Kč ! Rekonstrukce bude zahájena začátkem července 2010.

Ve stejnou dobu, ve stejné základní škole bude zahájen projekt s názvem „Sportovní centrum pro všechny generace“. Jedná se o projekt, který zkvalitní a rozšíří školní sportoviště. Podmínkou udělení dotace je, že sportoviště budou přístupná široké veřejnosti ! Rozpočet projektu je cca 13.mil. Kč.

Máme podány další žádosti o dotace z fondů EU. Velmi slibně vypadají projekty – Regenerace ZŠ Masárova, Rekonstrukce MŠ Pohádka ( ul. Bratří Pelíšků ), Regenerace „Rokle“, parkoviště na ul. Josefy Faimonové. Celková cena všech projektů je cca 86 mil..Kč. Všechny jmenované projekty postoupily do užšího výběru v rámci města Brna. Na základě této skutečnosti, a už zařazených projektů k realizaci, mne dovolte poděkovat těm, jejichž zásluhou jsme získali nemalou finanční podporu a to paní Mgr..Bc.Černé, vedoucí Organizačního odboru a paní Ing. Arch. Dubské za jejich výborně odvedené přípravné práce k prosazení našich projektů.

Vedení radnice si je vědomo, že možnosti dotací s EU jsou časově omezené a neopakovatelné, a proto i nadále jsme připraveni okamžitě reagovat na každou vyhlášenou výzvu poskytovatelem dotací k podání žádosti o dotaci.

Košulič Václav, místostarosta MČ Brno-Líšeň

Kategorie: